☰ Menu Prawe Menu ☰
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu
Grafika zawierająca herb Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu

Niedziela 01.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przyjmowanie i załatwianie spraw

 

Korespondencja, która jest adresowana na Komendę  Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu jest przyjmowana, otwierana i wpisywana do rejestru korespondencji w sekretariacie komendanta, a następnie przekazywana do  Komendanta Powiatowego PSP w Kołobrzegu. Komendant powiatowy  po zapoznaniu się z jego treścią dekretuje pismo na komórkę organizacyjną, która ma załatwić tę sprawę albo dołączyć do swoich akt. Rozdzielaniem korespondencji przekazanej przez Komendanta Powiatowego PSP na poszczególne komórki organizacyjne zajmuje się sekretariat komendanta. Korespondencja adresowana imiennie odbierana jest przez sekretariat komendanta i przekazywana adresatowi.

 

Przy pisemnym załatwieniu sprawy stosuje się następujące formy:

·                              odręczną,

·                              korespondencyjną,

·                              inną (np. przy użyciu pieczęci z odpowiednim tekstem, na formularzu).

Forma odręczna jest skróconym sposobem załatwienia sprawy i polega na sporządzeniu przez referenta, po zarejestrowaniu sprawy - bezpośrednio na otrzymanym piśmie - zwięzłej odpowiedzi załatwiającej sprawę lub na sporządzeniu na nim odręcznej notatki wskazującej sposób jej załatwienia.

Forma korespondencyjna polega na sporządzeniu przez referenta projektu pisma załatwiającego sprawę.

Załatwienie spraw może być:

·                              tymczasowe - gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,

·                              ostateczne - gdy odpowiedź udzielona stronie załatwia sprawę co do jej istoty (merytorycznie) albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji.

Z rozmów przeprowadzonych z interesantami oraz z czynności w terenie sporządza się, jeśli nie jest dla nich przewidziana forma protokołu, notatki służbowe lub czyni adnotacje w aktach sprawy, jeżeli uzyskane tą drogą wiadomości lub informacje mają znaczenie w załatwianej sprawie. Notatki dołącza się do akt właściwej sprawy.

Referenci załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem bez łączenia jej z inną sprawą, nie mającą z nią bezpośredniego związku.

Referent opracowuje projekt pisma, który wraz z aktami sprawy przedkłada aprobującemu. Aprobujący sprawdza prawidłowość projektowanego załatwienia sprawy i po zaaprobowaniu zwraca projekt pisma wraz z aktami referentowi. Referent powoduje sporządzenie czystopisu i przedstawia go do podpisu. Po podpisaniu czystopisu referent dołącza do niego załączniki i przekazuje czystopis do sekretariatu celem wysłania adresatowi.

Jeżeli załatwienie sprawy w zakreślonym terminie nie jest możliwe:

·                              należy postąpić ze sprawą zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi terminów załatwienia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

·                              gdy w konkretnej sprawie nie stosuje się przepisów wymienionych w pkt 1, a sprawa dotyczy organu nadrzędnego, należy zwrócić się do tego organu z wnioskiem o przesunięcie terminu, podając przyczyny uniemożliwiające załatwienie sprawy w wyznaczonym terminie oraz zaproponować nowy termin jej załatwienia.

  

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu

st. bryg. mgr inż. Krzysztof Makowski

przyjmuje interesantów we wszystkich sprawach  - codziennie

oraz

w sprawach skarg i wniosków – codziennie w godzinach urzędowania

a także dodatkowo w czwartki od godz. 15 30 do godz. 1630 (po uprzednim zarejestrowaniu  w sekretariacie)

Skargi i wnioski rozpatrują pracownicy KP PSP zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Informację dotyczącą pracownika rozpatrującego skargę lub wniosek można uzyskać
w Sekretariacie Komendanta Powiatowego PSP w Kołobrzegu.

 

Sprawy kierowane na piśmie lub elektronicznie mogą być dostarczane do komendy:  

·    osobiste doręczenie do sekretariatu komendanta  - pokój nr 305

 

ul. Żurawia 12 B

78 – 100 Kołobrzeg

·    listownie na adres podany wyżej,

·    faksem na nr ( 0 94 ) 35 514-42,

·    pocztą elektroniczną na adres: psk@psp.kolobrzeg.pl

 

Skargi i wnioski mogą być kierowane w formie:

·                  ustnie do protokołu ( przez zgłoszenie osobiste sprawy w sekretariacie komendy, gdzie pracownik sekretariatu sporządza „Protokół przyjęcia skargi /wniosku/” kierowanego do Komendanta Powiatowego PSP

·                  pisemnie

 

W zależności od ich  przedmiotu sprawy mogą być załatwiane  bezpośrednio w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej PSP w ramach realizowanych zadań.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu można uzyskać informacje lub dokumenty między innymi w zakresie:

 

Pokój nr 302

·    zgłoszenia odbioru przeciwpożarowego obiektów

·    zgłoszenia organizacji imprez masowych

·    zgłoszenia obiektów do zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży

·    prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych na wniosek stron

·    wydawania opinii o stanie bezpieczeństwa pożarowego użytkowanych budynków, obiektów, lokali

·    rozpatrywania skarg na zaniedbania przeciwpożarowe ,

 

           Pokój nr 307

·    uzyskania zaświadczenia o zaistniałym pożarze lub miejscowym zagrożeniu,

 

Pokój nr 304

·    możliwości zatrudnienia w Komendzie Powiatowej PSP i podjęcia nauki w Szkołach Pożarniczych,

·    uzyskania zaświadczenia o zatrudnieniu w KP PSP Kołobrzeg

 

Sprawy załatwiane są zgodnie z przepisami  Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a czynności kancelaryjne realizowane  w oparciu o instrukcję kancelaryjną dla komend wojewódzkich i powiatowych(miejskich) Państwowej Straży Pożarnej. Rejestracja spraw następuje zgodnie z „Rzeczowym wykazem akt dla jednostek organizacyjnych PSP” stanowiącym załącznik do decyzji Komendanta Głównego PSP w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz rzeczowego wykazu akt dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

 

Informację dotyczącą osoby merytorycznie załatwiającej daną sprawę udziela sekretariat Komendanta powiatowego.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Magdalena Czekalska
(2009-05-21 11:03:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Magdalena Czekalska
(2018-05-24 12:26:45)
 
 
liczba odwiedzin: 246155

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X